Проект ФНИ - ДН 08/10
"Обратим поляризационен холографски запис в анизотропни азополимерни нанокомпозити”

Начало на проекта: декември 2016 г. (13.12.2016)

Край на проекта: декември 2019 г.

Powered by VSSoft Engine 9.3