Институт по оптически материали и технологии
“Акад. Йордан Малиновски”

Акад. Й. Малиновски  (1923 - 1996)
Академик Йордан Малиновски е роден на 03.06.1923 г...
ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
За нас
Институтът по оптически материали и технологии (ИОМТ) “Акад. Йордан Малиновски” е създаден на 01.07.2010 г. с решение на ОС на БАН от 22.03.2010 г. на базата на Централната лаборатория по фотопроцеси и Централната лаборатория по оптичен запис и обработка на информация.
Основните цели на института са: ...

Най-значимо научно постижение за 2017 г.
Синтез, структура и спектрални характеристики на нови азо-багрила с вътрешно-молекулна водородна връзка, ръководител гл.ас. д-р Антон Георгиев. Синтезирани са три нови азобагрила - производни на 4-аминоазобензена. Оптимизирани са молекулните геометрии на багрилата чрез DFT квантово-химични изчисления и ...
Най-значимо научно-приложно постижение за 2017 г.
Гъвкав и олекотен електро-оптичен модул на основата на графeн, ръководител доц. дфн Вера Маринова. Получен е едно- и двуслоен графен с отлично оптично качество и висока електро-проводимост по метода на химичeско отлагане от газова фаза. Полученият графен е трансфериран върху гъвкави, олекотени и преносими подложки, които ...
Продукти и услуги
ИОМТ предлага на своите клиенти голям брой продукти и услуги. Моля, посетете страницата Продукти.