Институт по оптически материали и технологии
“Акад. Йордан Малиновски”

Акад. Й. Малиновски  (1923 - 1996)
Академик Йордан Малиновски е роден на 03.06.1923 г...
Национални проекти
Национална научна инфраструктура ИНФРАМАТ
Обяви

Най-значимо научно постижение за 2018 г.
Влияние на концентрацията на ZnCl2 върху структурните и оптичните свойства на електрохимични слоеве от ZnO, ръководител доц. д-р Константин Ловчинов.
Постижението е в областта на оптичните материали и нано-технологиите. Осъществено е електрохимично отлагане на наноструктурирани тънки филми от ZnO върху стъклени подложки, покрити с тънък слой SnO2...
Най-значимо научно-приложно постижение за 2018 г.
Динамична спекъл метрология с трансформиране на регистрираните 8-битови спекъл изображения в бинарни,
ръководител проф. дфн Елена Стойкова.
Постижението е в областта на оптичната метрология и е метод за характеризиране на скоростта на протичане на процеси чрез запис на корелирани ...
За нас
Институтът по оптически материали и технологии (ИОМТ) “Акад. Йордан Малиновски” е създаден на 01.07.2010 г. с решение на ОС на БАН от 22.03.2010 г. на базата на Централната лаборатория по фотопроцеси и Централната лаборатория по оптичен запис и обработка на информация.
Основните цели на института са:
⁕ Изследване на ...