Институт по оптически материали и технологии
“Акад. Йордан Малиновски”

Профил на купувача
Информация относно обществени поръчки:
Няма текущи обществени поръчки
Приключили обществени поръчки (архив)
Доставка на високотехнологично оборудване и измерителна апаратура за нуждите на ИОМТ
Институтът по оптически материали и технологии (ИОМТ) при Българската академия на науките, град София 1113, ул. "Акад. Г. Бончев" бл.109, обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки
С ПРЕДМЕТ:
"Доставка на високотехнологично оборудване и измерителна апаратура за нуждите на ИОМТ"
в изпълнение на проект "Развитие на приложните изследвания в ИОМТ чрез разработване на високотехнологични оптични материали за съвременни приложения", договор номер BG16 1P0003-1.2.04-0034-C0001, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентосп??собността на българската икономика" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.2.04 "Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България".
Документацията е публично достъпна от 16.04.2014.
Изтегли: документация (pdf, 1MB) или документация (doc, 835KB).
Срок за закупуване и получаване на документация - 17 ч. 16.05.2014 г.
Срок за подаване на оферти - 17 ч. 26.05.2014 г.
Отварянето на ценовите оферти на допуснатите участници в откритата процедура по реда на ЗОП ще се извърши на 10.06.2014 г., 16 часа в сградата на ИОМТ.
Топлинно изолиране и съпътстващи мерки на сградата на ИОМТ на БАН
Институтът по оптически материали и технологии (ИОМТ) при Българската академия на науките, град София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев" бл.109, обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки
С ПРЕДМЕТ:
"Топлинно изолиране и съпътстващи мерки на сградата на ИОМТ на БАН“

в изпълнение на проект: № 349 „Топлинно изолиране и съпътстващи мери на сградата на ИОМТ на БАН”,
към „Инвестиционна програма за климата” на Националния Доверителен Екофонд.

Публикувано на: 14.04.2016 г.
Решение
Обявление
Документация
Инвестиционен проект
Срок за получаване на документация – 17.00 ч. 25.05.2016 г.
Срок за подаване на оферти – 17.00 ч. 25.05.2016 г.
Отварянето на офертите ще се извърши на 26.05.2016 г., 14.00 часа в сградата на ИОМТ.

Публикувано на: 31.05.2016 г.
Протокол №1

Публикувано на: 14.06.2016 г.
Протокол №2
Съобщение - отваряне на ценови оферти

Публикувано на: 23.06.2016 г.
Протокол №3
Решение за избор на изпълнител

Публикувано на: 28.07.2016 г.
Договор за строителство